Znikwic pralczi, dac lëdzóm robòtã!

Jesz przed Jastrama na sztrasach Warszawë sã zacza wòjna. Dzyrsczi taksówkarzowie rëgnãlë na nieùtcëwégò wroga, jaczi pòdbiérô jima klijeńtów i zabiérô mòżlëwòtã żëcô, jich herojiczny ùczink mdze zapamiãtóny przez wszëtczé pòkòlenia przewòżiwôczów całégò swiata.

Swòją stegną to, co sã dza w jinternece pò tëch wëdarzeniach to pò prôwdze téma na wòjnowi repòrtôż, ale téż casus jak nie reklamòwac sã w jinternece.
18 strëmiannika na facebookòwi stronie taryfa24 sã pòjawił wpisënk z òdjimkama aùtołów òblónëch przez “nieznónëch sprawców” smierdzącą substancją. Administratorowie stronë klarëją, że szoférowie, òfiarë ataczi to są lëdze jaczi wespółrobią z amerikańską firmą Uber. Òna bédëje klijeńtóm aplikacjã, dzãka jaczi mòże nalézc szoférã w òkòlim i pòjachac w tim samim richtągù co òn za môłé pieńdze. Rozrechòwanié je aùtomaticzné, temù szoféra ni mòże “dopómpòwac” kilométrów na rechòwnikù. Administratorowie nie przewidzelë, że jinternaùcë mdą brónic òfiarë ataczi i w krótczim czasu dënëga kòméńtérów zalała stronã jednym kònkretnym przekazã “Jô nick ò Uberze nie czuł, le pò tim co wa zrobia jô sã na niegò przerzucywóm”. Jô czësto serio spitôł administratorów, czë Uber mô jima za reklamã płaconé. Òdpòwiescë jô nie dostôł.
Aùtorowie pùblikacje miast wëcygnąc wniosk i òpòcuszkù sã wëcopac z chwôleniô chùligaństwa òbrażëlë w pòsobnym beszice jich procëmników, to je kòl 99% kòméntérëjącëch i dali cygnãlë smierdzącą akcjã, a akcjô cygnãła jich markã w dół. Uber zanotérowôł w pòsobny nocë dwa razë wikszi wzątk, a tarifiarzowie sã doznelë, że cëganią, jadą na wkół, jich aùtołë są niezadbóné, a akcjô ze smierdzącym płinã szlachùje za zachòwaniama szimpansów, jaczé w gòrzu szmërgają w procëmnikã fekaliama.
Szkòda, że akcjô mia taką fòrmã, przez to mało przijemno sã ò ni czëtô, le jô zagwësniwóm, że sóm przikłôd je bëlny, jeżlë më chcemë pòznac òglowé regle gòspòdarczégò rozwiju i spòlëznowé reakcje.
Procëmnicë taksówkarzów, jaczi wëroslë nôgle z lëdzy, jaczi nick z pùblëcznym przewòżiwanim ni mielë pòspólnégò gôdają, że taksówkarzowie chcą biôtkòwac z kims chto prosto mô lepszi bédënk i temù wikszi je pòpët. A jedurné co mògą robic to dac miészé priz, lepszi kwalitet i tëli. Le òni nié. Tipiczné socjalistné mëszlenié – chtos mô lepi, temù gwës je nieùtcëwi i mùszimë gò znikwic. Jô równak niechc pòwtarzac òglowëch wòlnorinkòwëch prôwdów i mòralizowac a edukòwac szoférów jak mają zagwësnic swòji familie pieńdze. Mie je pò prôwdze taksówkarzów żôl.
Taczi szoféra taksówczi, a wëżi taksówkòwô kòrpòracjô ni mòże jachac za taczé dëtczi jak szoférowie Ubera. Czemù? Bò taksówkôrz to je licencjonowóny wark, dobëcé ùprawnieniów, fòrmalnoscë genërëją wëdatczi. A Uber tëch wëdatków ni mô. To tak jakbë gbùr co pachtëje cëzą zemiã miôł przedawac zbòżé w tim samim prizu co gòspòdôrz jaczi òbrôbiô swòjã zemiã i nie płacy za pachtowanié. Jak widzec to nié wòlny rink je tôklã nieszczescégò taksówkarzów, le jegò ògreńczenia! Co w taczi sytuacje zrobic? Czësto znikwic wark taksówkarza i sparłãczoné z nim mùszebnotë. Niech szoféra taksówczi nie płacy, le wieze, sóm narzucywô prizë, ni mô dodôwkòwëch òpłatów. Tedë òn mdze lepszi òd Uberowca bò mô cos, czegò niżódné gòspòdarczé ògreńczenia nie zabierzą – doswiôdczenié.
Równak taksówkarzowie, sôdzewi systemë, jakno rozrzeszenié swòjégò tôklu widzą jesz wicy systemë! Miast rzec państwù, że nie chcą miec ògreńczeniów, proszą ò to, żebë ògreńczëc mòżlëwòtë kònkùrencje, chtërną prosto nama je lżi jachac.
Cëż zrobic, w 19 stalatim jindustrialny robòtnicë nikwilë maszinë, bò òne zabiérałë robòtã. Szlachetnô to bëła pòbitwa ò kawel lëdzy, le jeżlë òni bë tã pòbitwã dobëlë, tej jaczi bë béł kawel nas, prostëch lëdzy ò jaczich òni biôtkòwelë? Pôrãnôsce gòdzënów na dzéń we fabrice, dze wszëtkò robisz rãkama i mdącë 50 lat stôri Të nie jes w sztãdze chòdzëc. Ale do tegò czasu nicht Cebie robòtë nie zabierze. Jakbë zdelegalizowac pralczi to bezrobòcé bë spadło? Bez wątpieniégò, le mielë më bë lepi?
Co to òglowò znaczi “zagwësnic robòtã”? Dlô naju je dobrze nié tedë, czedë je wiele robòtë, le czedë je wiele brzadu ti robòtë. Terô, jak gbùrzë to je môłi proceńt lëdztwa, taczi gbùr mòże jic do teatru, bò lëdze jaczi jedzą jegò chléb są aktorama, a nié paróbkama, jaczi całą zëmã draszëją to, co dzysô robi kómbajn w pôrã minut pò zeseczenim.
Niejedny gôdają, że to je straszné sã nie czerowac za tima biédnyma robòtnikama taksówkòwëch kòrpòracjów, le za sërim prawã rinkù. Chcemë równak pamiãtac, że robòtnikã kòżdi z nas je w jednym, eweńtualno pôrã placach, a kònsumeńtã nawetka w pôrãdzesąt placach na dzéń! Jô nie chcã miec dobrze w jednym placu, a lëchò w całi reszce. Jô jidã do restaùracje i chcã dobrze zjesc i bëc fejn òbsłëżony. Jô jadã z pąktu A do pąktu B tej jô chcã dojachac chùtkò, bezpieczno, tóno i wigódno. Jô za to płacã pieńdze, jaczé jô sóm zarobił czãżką robòtą w tim jednym placu, za jaczi jô kùpiwóm w pôrãdzesąt jinëch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *