Òtemkłosc zamkłô na jinëch

zd

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka mùsza flot zmianë wprowadzëc. Z wëpòwiesców profesora Wittbroda, nowégò przédnika K-PZ i ze znajemnotë prakticzi jegò przëstojników wëchôdô, że “zamikanié sã na jinëch” terô òkreszliwô sã słowã “òdemkłosc”. Frakcje jakô rządzy w Zrzeszenim ùdało sã stwòrzëc wigódny medialny przekôz, jaczi lëdze chwëtają. Tima, jaczich ta “òdemkłosc” bezpòstrzédno tikô je zwëczajno smùtno.
Welacje na Zjezdze Delegatów, jak mie donieslë niezanôléżny jinfòrmatorowie przebiegła pòd znakã głosów pòpiarcô dlô Édmùńda Wittbrodta – przódë senatora PO, profesora z Rëmi. Co w tëch głosach pòpiarcô wëbrzmiéwało? Pògarda dlô tëch, co dzejają bùten sztrukturów Zrzeszeniô. Bëło ùżëté słowò “zdrôdca” w òdniesenim do człowieka zrzeszonégò z Kaszëbską Jednotą. Co na to sóm kańdidat (terô ju przédnik) jaczi gôdôł ò òdemkłoscë na rozmajité strzodowiszcza? To më mòżemë zmerkac ju pò jegò wëpòwiescach òb czas waraniô kampanie. W wëwiadach dlô Radia Kaszëbë i Radia Gduńsk pòdsztrichiwôł, że mdze wespółrobił z jinyma, ale Kaszëbskô Jednota w jegò personalnym przekònanim che dzelëc a nié parłãczëc.

Krótkò gôdającë: Zrzeszenié gôdô karnu lëdzy, że jich nie chce. Ti lëdze jidą dze jindze. Zrzeszenié kritikùje jich, że òni nie òstelë…

Czekawé jak òn sã òdniese do słowów swòjëch przëstojników, jaczi sami bezwzglãdno pòdzelëlë swiat na “zdrôdców” i tëch co dobrze wëbrelë… Czekawé, czë profesór wié jak doszło do pòwstaniô Kaszëbsczi Jednotë? Prof. Cézari Òbracht Prądzyńsczi krótkò pò pòwstanim òrganizacje gôdôł że bënowô pluralëzna (rozmajité strzodowiszcza bënë K-PZ) sã zmienia w bùtnową. I to je wedle nich wina Kaszëbsczi Jednotë. Dzywné, że równoczasno przed pòwstanim ti òrganizacje przédnik K-PZ w wëwiadze dlô Bôłtëcczégò Dzénnika wërazno rzekł, że jeżlë chtos mô jiny pòzdrzatk tej niech swòjã stowôrã założi, bò Zrzeszenié tegò nie mdze pòpiérac.
Krótkò gôdającë: Zrzeszenié gôdô karnu lëdzy, że jich nie chce. Ti lëdze jidą dze jindze. Zrzeszenié kritikùje jich, że òni nie òstelë…
Wszëtkò wskazywô na to, że ta pòlitika Zrzeszeniégò sã nie zmieni przez nôblëższé 3 lata. Dali mdze panowôł trend jizolowaniô sã strzodowiszczów i dali ti, co stoją na wachce taczégò òrnągù mdą òskarżiwac drëgą stronã ò dzelenié. Mòje pëtania do terôczasnégò przédnika nôwikszi kaszëbsczi òrganizacje to:
Wiéce Wë ò tim, że Jednota nie chce dzeleniô, ale sama je wëkluczonô przez Zrzeszenié?
Jeżlë nié tej szukôce za wiadłama i sprawdzywôce w rozmajitëch zdrojach, czë òpiérôce sã ò głosë bënë K-PZ?
Jeżlë jo, tej czemù Wë òb czas kampanie scëganilë? Jô mògã przedstawic dokazë na to, że je jinaczi, òne są òglowòprzistãpné.
Jeżlë swiat sã doznô, że KJ sã nie zamikô i je chãtny do wespółrobòtë to przewidiwôce Wë sadniãcé do jednégò stołu?
Zrzeszenié w òdniesenim do mie personalno mô tradicjã nieòdpisywaniô na wiadła, terô jô téż jem przekònóny, że òdpòwiesc nie przińdze. Jô jem przekònóny, że całé strzodowiszcze z Jinstitutu i wëszëznów Zrzeszeniô dali mdze chcało nas przemôłczëc, a jak to nie wińdze tej òsmiészëc, abò nama straszëc. Jô jem przekònóny, że Wa nie traktëjeta mie i wiele jinëch lëdzy pòwôżno. Jô równak Waju proszã, nie róbta tegò kòsztã kaszëbiznë jakô tracy na tim, że Wa nas môta pòdzeloné.

1 thought on “Òtemkłosc zamkłô na jinëch

  1. Krzysztof Reply

    “KJ sã nie zamikô i je chãtny do wespółrobòtë” – kùreszce je widzec, że i KP-Z sã nie zamikô na jiné pòzdrzatczi, czegò dokazã niech mdze pierszi numer “Kaszëbsczi Zemi” mët kôrtã Kaszëb (na òbkłôdce) zrëchtowóną doch przez KJ. Tak trzëmac i mómë nôdzã na wicy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *