Czim dali w Pòlskã tim lepi nas òdebiérają

fucus

Karno Fucus z Wejrowa òd pôrãnôsce lat bez paùzów fąkcjonëje na rinkù, a òd dłëgszégò czasu twòrzi pò kaszëbskù. Zaczãło sã òd aranżacje “Swiat sã krący” aùtorstwa Stanisława Janczi. Czekawé, cepłé i lubné jirlandzczé ritmë sparłãczoné z sërą klimą szantów to je recept na sukces – mało jaczé karno spiéwô pò kaszëbskù bez paùzów mùzykã jiną jak domôcy fòlklór. Rafôł Rąpca, lidéra karna zapòwiôdô nowi material, jaczégò dzél ju na zymkù ùczëjemë.
Lubòtnicë szantów i jirlandzczi mùzyczi bãdą zaskòkniãti, czë ùczëjemë stôrégò Fucusa?
Rafôł Rąpca: Bãdze pò stôrémù, ale ti, jaczim nie lubi jirlandzkô mùzyka téż cos dlô se nalézą.
A co taczégò nalézą?
Përznã nowòmódnëch, elektronicznëch brzëmieniów, a téż sztëczczi “pòd nóżkã”, tak tej jô mëszlã, że na przëmiôr słëchińcowie Gòspòdë radia Kaszëbë téż mdą z tegò rôd.
Òstôwôta wa przë kaszëbsczich tekstach?
Pewno, że jo! Témizna jich bãdze szerszô, më sã nie ògreńczimë do mòrsczich historiów. Niedługò sã pòkôżą pierszé dwa single, jeden z nich to “Zymkòwi dzéń”, tekst wedle mie dobri dlô białków, drëdżi to “Dzéwczã do tuńca”. Te rzeczë më chcemë ju na zymkù wëpùscëc.
A czedë më ùczëjemë nową platkã?
Platka mdze dopiérze na jeséń, rëchli to sã nie dô. Przed nama je kòńcertowi sezón, temù chòc më ju w sztudiu sedzymë, to skùńczimë to dopiérze pò latnëch feriach.
Jeżlë më ju zaczãlë gadac ò sezonie, tej jaczé wa môta z nim sparłãczoné planë?
W dzélu kalãdôrz je ju wëfùlowóny. To dô téż kòńcertë na pôłnim Pòlsczégò Państwa.
Në prawie, dze kaszëbskô mùzyka je lepi òdebiérónô? Tam, dze òna je czims nieznónym, czë kòl swòjińców?
Kòl naju je corôzka lepi. Te czasë, czej nowòmódnô mùzyka nie bëła bëlno na binach widzónô są ju za nama. Z drëdżi stronë dali czim dali w Pòlskã tim lepi nas òdebiérają, bò kaszëbizna je dlô nich achtniãcym. Nôlepszé je to, jak jima sã wëdôwô, że rozmieją ò czim më spiéwómë, a jidze ò cos czësto jinégò (smiéch).
Na Kaszëbach, tak jak jô rzekł, wikszi dzél placów je żëczny nowòmódny mùzyce. Nôbarżi to je pò szkòłach widzec. Młodi lëdze corôzka lepi nasz jãzëk rozmieją i jich òdemkniãcé sã na to, co sã w kaszëbsczi kùlturze terôczasno dzeje je wiedno wikszé.

Òdjimk je wzãti z facebookòwi stronë karna Fucus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *