Bronienié przed bezrobòcym i rozwijã

Jak jô czëjã ò tim, że je nót cos zrobic i zatrzëmac aùtomatizacjã, bò przez to lëdze robòtã tracą to jô so mëszlã – szkòda, że më tegò rëchli ni mielë zrobioné!

Ùczałi lëdze dërch pleszczą ò tim, że są warczi jaczé mògą zniknąc, bò je aùtomatizacjô. Terôzka w restaùracjach Të mòżesz na dotikòwim ekranie jestkù òbsztëlowac, a co z lëdzama co tam robią? Niedługò jich nie mdze nót…

A chcemë so wëòbrazëc jak bë to bëło czejbë taczé mëszlenié sto lat nazôd miec. Kómbajnë mdą zabiérałë paróbkóm robòtã, temù chcemë jima dac zagwësnienié robòtë i mùszebnotã ùżiwaniô 50 kòsów na jeden kómbajn na kòżdi gòspòdarce. Czejbë më tak mëslëlë, tej më bë ni mielë pralków, a bótë bë kòształë miesãczną wëpłacëznã i tëli czasu bë mùszôł żdac, jaż mdą ùszëté. Ale robòtã bë kòżdi miôł.

Mëszlôł/a Të czedës jak to je że terô je w miarã wiele robòtë (jak to przërównac do tegò kùli lëdzy je nót w gbùrzëznie i tëch pôrã rzemiãsłach jaczé stalata nazôd bëłë)? Tak je Sherlockù, bò pòwstałë nowé robòtë! To, że jô miast krowów na łące pilowac, abò żôgą mòja-twòja déle krojëc piszã artikle to je prawie efekt ti bezdëszny pòliticzi aùtomatizacje i nikwieniô placów robòtë. Jeżlë równak chtos mô seńtimeńt do kùpianiô hambùrgrów òd żëwégò człowieka to jô wiém, co mòże zrobic, cobë dali bëła mòżlëwòta taczégò sztëlowaniô.

Jesz wikszą minimalną płacã dac! Robòtodôwôcz jak mdze widzôł, że za robòtnika mùszi płacëc wicy jak mù sã lónëje, to mdze to robił dlô deje, bò òn zrozmieje, że tóńszô maszina je dobrô dlô biédnëch, a òn, wiôldżi pón mdze brôł robòtnika, przez jaczégò bilans mdze ùjemny.

Jesz wicy skôdków na ZUS dawac! Chcemë pòkazac, że człowiek je lepszi jak maszina, bò miast rôz na jaczis czas bëc ùprôwióny, co miesąc mùszi miec płaconé na swòjã emeriturã, chtërny i tak òn nie ùzdrzi.

Mòże Të dali môsz strach, że nié kòżdi robòtã naléze i co to mdze jak kòmpùtrë naju zastąpią. Jistny strach mielë lëdze, co żëlë w drzewianëch kôtach, seklë zbòżé kòsama i jak na cos chòrzëlë tej jak arbatë z ògrodu nie pòmògłë tej òni ùmiérelë. Òni téż mielë stracha rozwiju. Chcesz Të sã z nima mieniac?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *