Marnosc bez òbrobieniégò i blós marnosc

Dzysészi tekst z Kòheletowi Knédżi je tak baro niepasowny, że mòże lepi dlô Kòscoła, czejbë më gò, jeżlë nié wëwalëlë, to chòcle wiedno dôwelë z wëraznym òbrobienim. Niech je wëklarowóné, że biblijné tekstë jaczé gôdają ò tim, że stwòrzoné rzeczë są marnoscą, człowiek je pichã, a zgrôw do majątkù to je zgùba są hiperbòlą, ni mòżemë tegò brac dosłowno, ani tim barżi sã tim czerowac jakno absolutną prôwdą.

Taczégò zelżeniégò tekstów nie chcą blós liberalné głowë, jaczé bë chcałë z Kòscoła wëcygac le to co pòmôgô w zwënégòwanim jich célów. Kòżdi z naju, przëznôj, czej czëje abò czëtô Słowò Bòżé, jaczé ùczi, że nasza robòta mòże nie bëc nick wôrt, że nimò naszégò mądrégò szpórowaniô nasz majątk mòże zdżinąc, a më dali na Bòga ni mòżemë bëc òbrażony chce widzec w tim jakąs metafòrã i leno metafòrã. Tim barżi, że jô swój majątk ùtcëwie dobiwóm, temù Bóg mie w tim przeżegnô. Do tegò dzysészé drëdżé czëtanié z rôczbą do szëkaniô za tim co na górze, a nié na zemie. Ale doch më do Bòga zgrôwómë przez to co na zemie…

Colemało przemëszlënczi do taczich tekstów mają w se wërazné wëklarowanié, że czësté wëzbëcé sã majątkù nié wiedno je dobré, że chrzescëjaństwò ju òd zôczątkù miało w swòjëch régach bògatëch lëdzy i bògactwò samò w se nie bëło nigdze przez Christusa skritikòwóné. Wiele je w Pismie Swiãtim ò mądrim gòspòdarzenim gwôsnoscą, a nierôz Bibliô mòże bëc (le to nie je ji nôwôżniészô rolô!) bëlnym ùczbòwnikã geszeftów. I to wszëtkò je prôwda, równak chcemë chòc rôz sã przëzdrzec tim tekstóm bez tëch “dodôwków na ùspòkòjenié”. Marnoscą je brzôd naszi robòtë, tim barżi, że òna nierôz je nieùtcëwie pòdzelonô. Chtos chto sã nie narobił żëje na wëższi niwiznie jak ten co rozëmno i ùtcëwie rakòwôł. Dlô tegò co czãżkò robi “wszëtczé dnie są cerpienim a jegò zajmë ùcemiãgą”. Straszné to je, le to je prôwda! Jeżlë môsz cos co je dlô Cebie wôżné to mòżesz to stracëc i to nie mdze wiôlgô strata, bò to doch je marné. Cebie co stwòrzonégò ceszi? Tej cebie marnosc ceszi i to nie je nick wôrt. Straszno smùtny to je òbrôz i nierôz bë sã chcało prosto rzec, że më tegò ni mòżemë słëchac. W Kòscele mómë miec redotã, ùcéchã, më mómë przëcygac a nié zniechãcywac. Pò prôwdze? Pò pierszé më mùszimë prôwdã gadac. A prôwda je takô, że to wszëtkò wkół naju to je marnosc.

Prôwda równak nie je smùtnô. Wezdrzë na to z jiny stronë. Jeżlë WSZËTKÒ to je marnosc, to to WSZËTKÒ mùszi miec jaczés òdniesenié. Jinaczi jak Të scwierdzysz, że to je marné? Drëdżé czëtanié dôwô òdpòwiesc. To co ù górë je alternatiwą dlô marnoscë. Bóg nié temù Cebie gôdô, że zemsczé rzeczë są marné, cobë Cebie do nich zniechãcëc i pòkazac jich lëchòsc. Òn Cebie równak chce ùswiądnic, jak wiele je przed Tobą. To wszëtkò co znajesz to je marnosc w przërównanim do tegò co je dlô Cebie przërëchtowóné. Dobré pòsłëgiwanié sã tim co je wkół pòmôgô w zblëżiwanim sebie i drëdżich do Żëcégò, równak ni mòże bëc òbiektã zażarti biôtczi w jaczi më tracymë to co nôwôżniészé.

Wiész Të czemù më nie chcemë so ùswiądnic rôz a dobrze, że to wszëtkò to je marnosc? Bóg stoji kòl naju z platką z fùl wersją Żëcégò, a më dali sztopiemë kòmpùter wersją demò. Chcemë tã fùl wersjã zajinsztalowac, tedë mòże lepi zrozmiejemë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *