Pòlsczi pón

To dô dwa zortë cywilizacjowi bùchë – particypacjowô i dawidowô (terminë stwòrzoné przez aùtora tëch słowów). Pierszô to je bùcha nôleżników karna z tegò, że òni mają cos cywilizacjowò dobëté, …